06 - 3831 0900 stralendfit@ellendrost.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Be-leefstijl

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Be-leefstijl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 82084211, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
Klant/deelnemer: degene die gebruikt maakt van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
De opdrachtgever en de klant/deelnemer kunnen, maar hoeven niet, dezelfde zijn.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

Tenzij in een offerte anders is aangegeven, is op de geoffreerde prijzen een BTW tarief van 21% geldig.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst
Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.
De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer is gestart.

De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.

De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling
Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst
Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden het programma, een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

Annulering door de opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van het programma, coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annuleren is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het programma, coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.

Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het programma, coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen. Namelijk de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 7 – Deelname aan trainingen

BE-leefstijl/trainer behoudt het recht om een training te annuleren voor aanvang van de les indien daartoe gegronde redenen zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn ziekte of slecht weer (zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel). Waar mogelijk wordt er naar een alternatief gezocht.

Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. BE-leefstijl is niet aansprakelijk voor blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd. 

Lidmaatschap wordt aangegaan voor de afgesproken periode. Het abonnement wordt automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap door de klant geschiedt door opzegging via mail of telefonisch bij de BE-leefstijl. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.

De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. Per kalenderjaar worden 12 maanden lesgeld in rekening gebracht. In verband met vakantie zal er maximaal 5 weken gedurende het jaar geen les worden gegeven. Waar mogelijk zal een alternatief worden aangeboden.

Deelname aan de les kan tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les geannuleerd worden met restitutie van de credit. Bij voorkeur zo vroeg mogelijk annuleren, zodat iemand anders kan aansluiten. De geannuleerde les kan in diezelfde week of de daaropvolgende week worden ingehaald. Voor de personal training gelden andere voorwaarden, zie artikel 6.

BE-leefstijl is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan tijdens of in verband met de door de trainer georganiseerde activiteit.

Deelnemers dienen zelf aan de hand van de informatie van de trainer in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je andere redenen hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, wordt aangeraden om eerst even advies in te winnen bij een arts.

BE-leefstijl behoudt het recht voor om naar haar beoordeling deelnemers voor de training een risico kan vormen uit te sluiten van deelname aan de training.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal.

Je stemt ermee in dat jouw gegevens door de BE-leefstijl bewaard zullen worden gedurende het lidmaatschap en tot 6 maanden daarna. De trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

BE-leefstijl behoudt het recht om op ieder moment de algemene voorwaarden te wijzigen.

Door mee te doen met de (proef)les ga je akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en risico
De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 9 – Overmacht
De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht
Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enzovoort, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 11 – klachtenregeling
Eventuele klachten over de door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12 – slotbepaling
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64219887.

Locatie

Nunspeet en omgeving

Telefoonnummer

06 38 31 09 00

E-mailadres

stralendfit@ellendrost.nl